2016 G Day Sanford Stadium

2016 G Day Sanford Stadium

Sanford Stadium at full capacity on G-Day, April 16, 2016. Photo by Dorothy Kozlowski